نام: مجتمع تجاری مروارید
سال اجرا: ۱۳۹۶
محل اجرا: نیشابور
توضیحات: استفاده از ستون پایه ستون و سر ستون الگو گرفته از بافت